REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ PLATFORMY QALCWISE.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2019.123ze zm.) qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu na domenie: qalcwise.com, zwany dalej „Regulaminem”, który w szczególności określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem serwisu internetowego qalcwise.com, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://marketplace.qalcwise.com/market/terms w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Poniższe terminy używane w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15,) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000302926, NIP 7010115493, o kapitale zakładowym 50.000 zł, adres poczty elektronicznej Usługodawcy: qalcwise@qalcwise.com, numer telefonu: +48 (22) 360 40 70, adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: http://qalcwise.com.
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji Konta i rozpoczęła korzystanie z Usług samodzielnie lub przez Użytkownika. Osoba działająca w imieniu Klienta, dokonując rejestracji, oświadcza tym samym, że jest uprawniona do działania w imieniu Klienta.
  3. Użytkownik – Klient oraz każda osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usług, której przypisano unikalne dane identyfikacyjne (login), tworząc profil Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania Usług zgodnie z Regulaminem oraz w zakresie uprawnień nadanych przez Klienta, z tym, że zakres uprawnień Użytkownika do korzystania z Usług nie może być szerszy niż zakres uprawnień Klienta. Użytkownik nie jest stroną Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób zgodny z prawem.
  4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta za pomocą Serwisu. Usługi są nieodpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę.
  5. Serwis – platforma na domenie: qalcwise.com, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi.
  6. Subskrypcja – okres, na który Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności zamówionych Usług. Subskrypcja po każdorazowym upływie okresu, na który została zawarta, ulega automatycznemu odnowieniu (przedłużeniu) na kolejny okres odpowiadający długości ostatniej Subskrypcji, chyba że Klient zawiadomi Usługodawcę najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem okresu Subskrypcji, że rezygnuje z Subskrypcji. Nie jest możliwe zawarcie częściowej Subskrypcji, to jest dostępu do Usług na okres krótszy niż dotychczasowy okres Subskrypcji lub ograniczenie zakresu świadczonych Usług, np. zmniejszenie liczby Użytkowników korzystających z Usług. Automatyczne odnowienie Subskrypcji nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.
  7. Konto – przydzielony Klientowi przez Usługodawcę panel, dostępny za pomocą identyfikatora (login),którym jest adres e-mail Klienta podany w toku rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy, oraz hasła nadanego przez Klienta, umożliwiający po zalogowaniu korzystanie z Usług oraz administrowanie Usługami, w tym nadawanie uprawnień Użytkownikom. W toku rejestracji Konta Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne.
  8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2019.123 ze zm.), której przedmiotem jest świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Klienta wymaga akceptacji Regulaminu, czego Klient dokonuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, w przepisach polskiego prawa.
  9. Cennik – cennik określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Usługi zgodnie z wybranym przez Klienta planem opublikowany w Serwisie Usługodawcy lub ustalony indywidualnie przez Klienta i Usługodawcę.
  10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystający z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. REJESTRACJA KONTA. UMOWA.

 1. Klient, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności. Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności, Klient tym samym zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu wraz Cennikiem oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności Usługodawcy,
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,
  3. rejestracja przez utworzenie Konta w Serwisie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę,
  4. zapłata wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy zgodnie z Cennikiem i wybranym pakietem Usług.
 3. Klient będący Konsumentem, dokonując rejestracji, może wyrazić zgodę na świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, określonego w pkt VIII Regulaminu. Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta, że w związku z wyrażeniem zgody na świadczenie Usług w warunkach, o których mowa powyżej, w przypadku ewentualnego odstąpienia od Umowy Konsument będzie musiał zapłacić wynagrodzenie za okres, w którym dysponował faktycznym dostępem do Serwisu. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania korzystania z Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, wówczas obowiązek zapłaty za okres dostępu do Serwisu do chwili odstąpienia od Umowy oblicza się proporcjonalnie do okresu faktycznego dostępu do Serwisu i pozostałego okresu obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem ustalonej zgodnie z Cennikiem kwoty wynagrodzenia.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w toku rejestracji i zakładania Konta prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych.
 5. W toku rejestracji w Serwisie Usługodawcy Klient podaje login oraz wskazuje hasło. Login, którym jest adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, stanowi unikalną nazwę identyfikującą Klienta w serwisie Usługodawcy. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w ramach Konta i w toku korzystania przez Klienta z Usługi. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w serwisie internetowym Usługodawcy, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem.
 6. Po dokonaniu rejestracji i pierwszym zalogowaniu Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną od Usługodawcy, na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzającą zawarcie Umowy oraz dane potrzebne do aktywacji dostępu i korzystania z Usług (e-mail oraz hasło).
 7. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Zmiana hasła jest dokonywana za pośrednictwem Konta.
 8. Klient nie powinien udostępniać hasła jakimkolwiek innym osobom, w szczególności powinien chronić hasło przed ujawnieniem go osobom niepowołanym. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie haseł Klientów, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą metod kryptograficznych, stąd nie dysponuje możliwością ich odtworzenia.
 9. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi, tj. z chwilą pierwszego zalogowania się Klienta na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Klienta. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w przepisach polskiego prawa. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Klienta z Usługi, w tym długość okresu przez jaki możliwe jest korzystanie z Usługi, zależy od rodzaju pakietu wykupionego przez Klienta zgodnie z Cennikiem.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Klient zobowiązany jest do niekorzystania z serwisu internetowego Usługodawcy oraz Serwisu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, jak również zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak: (a) korzystanie z Kont innych Klientów, chyba że inny Klient udostępnił im w dopuszczalnym zakresie dane ze swojego Konta, (b) bezprawne wejście w posiadanie haseł i loginów innych Klientów.
 11. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. usunięcie przez Klienta jego Konta poprzez użycie przycisku „Usuń swoje Konto”, dostępnego w Serwisie dla zalogowanych Klientów,
  2. złożenie Usługodawcy przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
  3. nieuiszczenie przez Klienta wynagrodzenia za korzystanie z Usługi w terminie do 14 (czternastu) dni od upływu terminu zapłaty takiego wynagrodzenia i usunięcie przez Usługodawcę Konta Klienta, po uprzednim skierowaniu do Klienta wezwania do zapłaty wynagrodzenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie krótszego niż dodatkowych 14 dni od jego wysłania.
 12. Usługodawca może:
  1. ograniczyć dostęp do Serwisu w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za korzystanie z Usługi wynosi nie mniej niż 7 (siedem) dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres, lub
  2. usunąć Konto Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta: zasad określonych w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa lub praw osób trzecich lub – pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwanie Klienta na adres poczty elektronicznej do zaprzestania takiego naruszenia lub przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W stosunku do Konsumentów Usługodawca deklaruje korzystanie z ww. uprawnień jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności, gdy komunikacja z Klientem nie powoduje zmiany obiektywnie nagannych zachowań Klienta.
 13. W razie rozwiązania Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron, lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Konsumentów, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy proporcjonalnie do okresu Serwisu faktycznie nie wykorzystanego dostępu do Serwisu lub w innych przypadkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.
 14. Usługodawca nie ujawni i nie wykorzysta zawartości udostępnianej w Usłudze do celów innych niż obsługa, utrzymanie i świadczenie Usługi lub zapewnienie zgodności z przepisami. Usługa będzie obsługiwana wyłącznie w systemach zapewniających przestrzeganie przywołanych poniżej procedur i praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Usługodawca zapewnia, że spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony swoich systemów przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o wszelkich wypadkach, kiedy osoba lub osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych lub o wszelkich wypadkach nieuprawnionego ujawnienia zawartości.
 15. W sytuacjach awaryjnych oraz planowych Usługodawca może w regularnych odstępach czasu przeprowadzać czynności serwisowe w terminach zdefiniowanych przez Usługodawcę. Mogą też wystąpić inne zaplanowane przestoje. W takich sytuacjach Usługa nie będzie dostępna z tym zastrzeżeniem, że czynności serwisowe lub inne planowane przestoje będą przeprowadzane w godzinach nocnych.
 16. Klient uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia przed udostępnieniem danych osobowych w Usłudze oraz zadba o ważność takich zezwoleń w okresie obowiązywania Umowy. Klient nie będzie korzystać z Usługi wraz z danymi osobowymi w sposób naruszający stosowne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Usługodawca usunie wszelkie dane osobowe.
 17. O ile Regulamin świadczenia Usług wyraźnie nie stanowi inaczej, Usługa nie jest przeznaczona do przechowywania ani odbierania żadnych danych osobowych wrażliwych (szczególna kategoria danych). Klient niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie Usługodawca może ponieść w wyniku udostępnienia przez Klienta takich informacji w Usłudze, a w szczególności za koszty wynikłe z roszczeń osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez zamieszczenie przez Klienta lub Użytkownika niedozwolonych lub nieprawdziwych treści,
  2. szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego hasła,
  3. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2019.123 ze zm.), Kodeksu cywilnego.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018.1000 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2019.134 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych stosownych aktów prawnych.
 19. W toku rejestracji Konsument może, przez zaznaczenie odpowiedniej opcji, złożyć żądanie świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy, który biegnie od zawarcia Umowy.

III. ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie Umowy zawartej z Klientem Usługodawca umożliwia Klientowi, a tym samym Użytkownikom korzystającym z Usług:

 1. pracę w Serwisie zgodnie z zakresem zamówionych funkcjonalności Usługi, dla danego pakietu cenowego zgodnie z Cennikiem,
 2. przechowywanie danych Klienta na przestrzeni serwerowej Usługodawcy,
 3. korzystanie z bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie dotyczącym korzystania przez Klienta z Usługi. Pomoc dostępna jest pod adresem e-mailowym: support@qalcwise.com oraz pod numerem telefonu Usługodawcy: +48 (22) 360 40 70 – dotyczy jedynie pakietów płatnych.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta z Usługi wskazane są przez Usługodawcę pod adresem: https://qalcwise.zendesk.com

V. UŻYTKOWNICY

 1. Klient jest uprawniony do udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu i Usług na podstawie odrębnego stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem. W takim przypadku Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem. O ile w niniejszym Regulaminie lub odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą i Klientem w sposób wyraźny nie wskazano odmiennie, w przypadku wskazanym w poprzednich zdaniach Usługodawca nie gwarantuje w jakimkolwiek zakresie, że Usługi będą świadczone zgodnie z warunkami, które Klient określił Użytkownikom.
 2. Usługodawca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu oświadczeń lub zapewnień składanych przez Klienta Użytkownikom dotyczących Usługodawcy, Serwisu lub Usług, które nie zostały w sposób wyraźny zaakceptowane i potwierdzone przez Usługodawcę.
 3. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przez Użytkowników wszelkich warunków korzystania z Serwisu, w tym warunków określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenia przez Użytkowników tych warunków.
 4. Klient jest zobowiązany:
  1. przekazać Użytkownikom wszelkie informacje wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie praw przysługujących Użytkownikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. zapewnić Usługodawcy możliwość wykonywania uprawnień zastrzeżonych dla Usługodawcy w Regulaminie,
 5. W przypadku, gdy wskutek naruszenia przez Klienta jego obowiązków wskazanych w Regulaminie związanych z udostępnianiem przez Klienta Użytkownikom funkcjonalności Serwisu lub Usług Usługodawca poniesie szkodę, Klient zobowiązany jest pokryć tę szkodę w pełnej wysokości, włącznie z uzasadnionymi kosztami ochrony praw poniesionymi przez Usługodawcę.

VI. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy, płatne przez Klienta z tytułu korzystania przez niego z Usługi, określone jest zgodnie z wybranym przez Klienta planem cenowym, zgodnie z Cennikiem.
 2. Subskrypcja ulega automatycznemu odnowieniu z uwzględnieniem wskaźnika indeksacji – 5% w skali roku w przypadku Subskrypcji rocznych, 7% w skali roku w przypadku innych Subskrypcji.
 3. Klient nabywa czasowy dostęp do Usługi, której zakres zależy od wybranego przez Klienta planu, poprzez uiszczenie wynagrodzenia, zgodnie z Cennikiem. Klient uzyskuje dostęp do Serwisu i Usług od dnia zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
 4. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktury VAT wystawiane są za każdy okres Subskrypcji z góry.
 5. Płatności z tytułu korzystania z Usługi Klient powinien dokonywać kartą płatniczą lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Faktura VAT będzie wysyłana pocztą elektroniczną lub zwykłą w zależności od wyboru Klienta. Klient działając na podstawie obowiązujących przepisów, oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej. Przekazywanie faktur drogą elektroniczną będzie dokonywane poprzez wysłanie faktury na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient zobowiązuje się powiadomić pisemnie Usługodawcę o nowym adresie e-mail w razie jego zmiany w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od wystąpienia takiej zmiany, pod rygorem uznania faktury wysłanej przez Usługodawcę na ostatni znany adres e-mail Klienta za skutecznie doręczoną.
 6. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika w trybie określonym dla zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. REKLAMACJE

 1. Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Usługodawcy: info@qalcwise.com. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest wskazać: (a) dokładne oznaczenie Klienta, (b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji.
 2. Usługodawca w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie treści zgłoszonej reklamacji. Usługodawca zapewnia, że takie ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Usługodawcy będą miały na celu wyłącznie interes Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji w związku ze świadczeniem Usług objętych Regulaminem, a Klient zrzeka się jakichkolwiek domniemanych gwarancji, w tym wszelkich domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu w odniesieniu do Usług stanowiących przedmiot Regulaminu, chyba że stosunku do poszczególnych Usług w treści Regulaminu zastrzeżono inaczej.
 5. Strony zrzekają się względem siebie i wykluczają jakąkolwiek wzajemną odpowiedzialność wynikającą z jakiejkolwiek (tymczasowej lub częściowej) awarii, nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub niedostępności Serwisu. Usługodawca oferuje w ramach Serwisu Usługi „w stanie, w jakim są”, i w miarę dostępności, co Klient rozumie i na co wyraża pełną zgodę.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta, niezależnie od jej podstawy prawne, jest ograniczone – zarówno w ramach pojedynczej reklamacji jak i w ramach wszystkich reklamacji razem – do wysokości ceny zapłaconej za Usługi przez Klienta. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcie Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, jeśli przepisy obowiązującego prawa wyłączają takie ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.
 7. W przypadku bezpłatnego korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do kwoty 100 zł.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wymaga wysłania Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu na piśmie, przed upływem wskazanego terminu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania korzystania z Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, wówczas obowiązek zapłaty za okres dostępu do Serwisu do chwili odstąpienia od Umowy oblicza się proporcjonalnie do okresu faktycznego dostępu do Serwisu i pozostałego okresu obowiązywania Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej zgodnie z Cennikiem kwoty wynagrodzenia.

IX. ZMIANA REGULAMINU. USUNIĘCIE KONTA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną przesłane Klientom pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Jeśli Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, wysyłając oświadczenie w tym zakresie poczta elektroniczną na adres info@qalcwise.com lub na piśmie na adres qalcwise.com sp. z o.o. w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15). Wypowiedzenie dokonane przez Klienta w takim przypadku, skuteczne jest z dniem zmiany Regulaminu.
 3. Qalcwise zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Powyższe dotyczy jedynie Kont bezpłatnych.

X. WARUNKI SERWISOWANIA. OGRANICZENIA PRZESTRZENI DYSKOWEJ

 1. W okresie obowiązywania Umowy Usługodawca zapewnia Klientowi pomoc w zakresie:
  1. rozwiązywania typowych problemów praktycznych związanych z doraźnym użytkowaniem Serwisu,
  2. projektowania i przygotowywaniu własnych aplikacji biznesowych w Serwisie.
 2. Opis procesu zgłaszania przez Klienta błędów i problemów związanych z doraźnym użytkowaniem Serwisu:
  1. osoba upoważniona ze strony Klienta zgłasza Usługodawcy problem, podając: opis problemu, spodziewane poprawne działanie lub stan oraz, o ile to możliwe, funkcję wywoływaną w chwili wystąpienia problemu, a w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego powtórzenia wraz ze wszystkimi komunikatami,
  2. zgłoszenia błędów i problemów odbywają się poprzez system obsługi zgłoszeń dostępny pod adresem https://qalcwise.zendesk.com
 3. Qalcwise ustala następujące limity przestrzeni dyskowej:
  1. Dla planu Free – 0,5 GB;
  2. Dla planu Basic – 5 GB;
  3. Dla planu Business – 10 GB;
  4. Dla planu Enterprise – 50 GB.
  W planie Business oraz Enterprise istnieje możliwość dokupienia dodatkowej przestrzeni dyskowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów, Użytkowników lub osób trzecich, chyba że co innego wynika wprost z treści Regulaminu lub indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla Klienta lub Użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Klienta lub Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych Klienta lub Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. W trosce o dobro Klientów i Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych w serwisie internetowym Usługodawcy, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy, bez uszczerbku dla uprawnień Usługodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klienta do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie (to postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów; w takim przypadku znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa).
 9. Wszelkie oznaczenia handlowe, logotypy, zamieszczone w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j.Dz.U.2017.776 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.2018.1191 ze zm.), odpowiednich konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez Qalcwise danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług. Polityka Prywatności ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Qalcwise na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu lub reklamy usług Qalcwise, jeśli Klient udzielił zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu na domenie: qalcwise.com („Regulamin”) i Umowy zawartej pomiędzy Qalcwise a Klientem. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, Polityka Prywatności ma znaczenie rozstrzygające nad Regulaminem. Qalcwise przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administrator.

  Administratorem Danych Osobowych Klienta („DOK”) jest Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, Polska, ul. Marynarska 15) KRS 0000302926, NIP 7010115493, kapitał zakładowy 50.000,00 zł („Administrator”).

 2. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora oraz cel przetwarzania.
  1. Qalcwise administruje i przetwarza w różnym zakresie w zależności od celu, dla realizacji którego wymagane jest ich przetwarzanie a także od zakresu świadczonych Klientowi usług oraz wyrażonych przez Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  2. W przypadku przetwarzania DOK dla celów zawarcia i realizacji Umowy oraz prowadzenia konta Klienta, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, adres, email, numer telefonu, NIP, dane Klienta związane z płatnościami, a także dane osobowe członków personelu Klienta („Użytkowników”): imię i nazwisko, login.
  3. W celu świadczenia usługi newslettera Administrator przetwarza DOK w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
  4. W zależności od ustawień przeglądarki Klienta, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
  5. Przetwarzanie DOK jest konieczne w celu wykonywania Umowy, świadczenia Usług, spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z prawidłowym wykonywaniem umowy lub dochodzeniem roszczeń.
 3. Okres przetwarzania danych.
  1. Qalcwise przetwarza dane Klienta przez cały okres świadczenia Usług, a także po tym okresie, jeśli wynika to z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  2. W przypadku, gdy obowiązek przetwarzania DOK wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), DOK przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez czas trwania Umowy lecz nie krócej niż przez okres ważności konta, chyba że strony w zawartej Umowie postanowiły inaczej. Po wygaśnięciu konta Administrator może jednak przetwarzać DOK w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionym interesem Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
  4. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – DOK przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
  5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania DOK jest uzasadniony interes Administratora – DOK przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Klienta skutecznego sprzeciwu. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw w stosunku do przetwarzania jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania DOK wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie której dane dotyczą.
 4. Cele Marketingowe.

  Administrator jest uprawniony do administrowania i przetwarzania DOK dla celów marketingowych lub reklamy usług Qalcwise, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Klient może wycofać zgodę w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: support@qalcwise.com. Udzielenie lub wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność ani skuteczność Umowy lub sposób świadczenia usług przez Qalcwise. DOK będą przetwarzane dla celów marketingowych do czasu wycofania zgody lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.

 5. Odbiorcy Danych.
  1. Administrator może przekazać DOK podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  2. DOK mogą być przekazywane przez Administratora podwykonawcom usług Qalcwise mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych następuje na podstawie zawartej przez Qalcwise umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej.
  4. Qalcwise przekazując DOK podmiotom określonym w ust. 2 zobowiązuje je do zachowania środków bezpieczeństwa na poziomie określonym w RODO.
  5. Klient może uzyskać kopie przekazywanych danych kierując odpowiedni wniosek na adres: support@qalcwise.com
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do zażądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw, w tym:
   1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
   2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w danym zbiorze dane, jak również podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczącej, chyba, że administrator zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnianie,
   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
   7. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane czynności przetwarzania danych osobowych.
 7. Pliki Cookie.
  1. W celu oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych Serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookie własne lub zewnętrznych dostawców, umieszczane na komputerze Klienta (Użytkownika) po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Aktualni zewnętrzni dostawcy to: facebook.com, youtube.com, doubleclick.net, livechat.com, linkedin.com. Klient ma możliwość zablokowania zbierania wyżej wskazanych informacji poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność lub jakość działania niektórych funkcjonalności serwisów internetowych. W szczególności, niektóre funkcjonalności mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Jeżeli mimo powyższego Klient chce wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Ustawienia przeglądarki umożliwiają również skasowanie wszystkich lub wskazanych przez Klientów plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich wyłączania plików cookie.
  2. W serwisie qalcwise.com mogą znaleźć się także łącza do zewnętrznych stron internetowych. Serwis qalcwise.com nie kontroluje stron do których następuje przekierowanie i stosowanych przez nie metod ochrony prywatności ani nie ponosi w tym zakresie wobec Klienta żadnej odpowiedzialności. Klient zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z polityką przetwarzania danych stosowaną przez strony zewnętrzne wobec Serwisu.
 8. Profilowanie danych.

  DOK mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości Serwisu do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących aktywności Klienta w ramach Serwisu, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Klientowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Klienta.

 9. Bezpieczeństwo
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony DOK w czasie korzystania z usług, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
  3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
  4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z usług.
 10. Pozostałe postanowienia.
  1. Administrator wdraża i utrzymuje wszelkie rozsądne środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka i zakresu odpowiedzialności Qalcwise. Qalcwise zastrzega sobie prawo do modyfikowania środków technicznych, organizacyjnych i prawnych w sposób, który nie ogranicza funkcjonalności i bezpieczeństwa Usług.
  2. Administrator wymaga od wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania DOK, aby zobowiązały się do zachowania poufności i przetwarzania danych wyłącznie w celach w jakich zostały zgromadzone, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.