REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ PLATFORMY QALCWISE.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu na domenie: qalcwise.com, zwany dalej „Regulaminem”, który w szczególności określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Qalcwise.com sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego qalcwise.com, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://marketplace.qalcwise.com/market/terms w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Serwis qalcwise.com jest przeznaczony dla Klientów będących Przedsiębiorcami.
 4. Poniższe terminy używane w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca - Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000302926, NIP 7010115493, o kapitale zakładowym 50.000 zł, adres poczty elektronicznej Usługodawcy: qalcwise@qalcwise.com, adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: https://qalcwise.com
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji Konta i rozpoczęła korzystanie z Usług samodzielnie lub przez Użytkownika. Osoba działająca w imieniu Klienta, dokonując rejestracji, oświadcza tym samym, że jest uprawniona do działania w imieniu Klienta.
  3. Użytkownik - Klient oraz każda osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usług, której przypisano unikalne dane identyfikacyjne (login), tworząc profil Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem oraz w zakresie uprawnień nadanych przez Klienta, z tym, że zakres uprawnień Użytkownika do korzystania z Usług nie może być szerszy niż zakres uprawnień Klienta. Użytkownik nie jest stroną Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób zgodny z prawem.
  4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta za pomocą Serwisu. Usługi są nieodpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę.
  5. Serwis - platforma na domenie: qalcwise.com, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi.
  6. Okres Subskrypcji - okres, na który Klient uzyskuje dostęp do Usług. O ile Klient i Usługodawca nie postanowią inaczej, Okres Subskrypcji ulega automatycznemu odnowieniu (przedłużeniu) na kolejny okres odpowiadający długości poprzedniego Okresu Subskrypcji, jeśli Klient nie zawiadomi Usługodawcy najpóźniej na miesiąc przed upływem Okresu Subskrypcji, że rezygnuje z takiego odnowienia (przedłużenia). Nie jest możliwe skrócenie Okresu Subskrypcji, ani ograniczenie zakresu świadczonych Usług w czasie trwania Okresu Subskrypcji, np.: zmniejszenie liczby Użytkowników korzystających z Usług.
  7. Konto - przydzielony Klientowi przez Usługodawcę panel, dostępny za pomocą identyfikatora (login), którym jest adres e-mail Klienta podany w toku rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy oraz hasło nadane przez Klienta, umożliwiający po zalogowaniu korzystanie z Usług oraz administrowanie Usługami, w tym nadawanie uprawnień Użytkownikom. W toku rejestracji Konta Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne.
  8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), której przedmiotem jest świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Klienta wymaga akceptacji Regulaminu, czego Klient dokonuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach polskiego prawa.
  9. Cennik - dokument określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Serwisu i Oprogramowania, zgodnie z wybranym przez Klienta planem opublikowanym na stronie www: https://qalcwise.com/cennik/.
  10. Przedsiębiorca - oznacza osoby fizyczne, które korzystają z Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowy zawierane w ramach Serwisu mają dla tych osób charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą.
  11. Oprogramowanie - aplikacje działające w Serwisie, przeznaczone do obsługi określonych procesów biznesowych.

II. REJESTRACJA KONTA. UMOWA.

 1. Klient, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności. Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności, Klient tym samym zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności Usługodawcy,
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,
  3. rejestracja przez utworzenie Konta w Serwisie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych (zgodnych ze stanem faktycznym) danych w toku rejestracji i zakładania Konta.
 4. W toku rejestracji w Serwisie Usługodawcy Klient podaje login oraz wskazuje hasło. Login, którym jest adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, stanowi unikalną nazwę identyfikującą Klienta w serwisie Usługodawcy. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w ramach Konta i w toku korzystania przez Klienta z Usługi. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w serwisie internetowym Usługodawcy, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem.
 5. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Zmiana hasła jest dokonywana za pośrednictwem Konta.
 6. Klient nie powinien udostępniać hasła jakimkolwiek innym osobom, w szczególności powinien chronić hasło przed ujawnieniem go osobom niepowołanym. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie haseł Klientów, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą metod kryptograficznych, stąd nie dysponuje możliwością ich odtworzenia.
 7. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi, tj. z chwilą pierwszego zalogowania się Klienta na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Klienta. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w przepisach polskiego prawa. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Klienta z Usługi, w tym długość okresu przez jaki możliwe jest korzystanie z Usługi, zależy od rodzaju pakietu wykupionego przez Klienta zgodnie z Cennikiem.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Klient zobowiązany jest do niekorzystania z serwisu internetowego Usługodawcy oraz Serwisu i Oprogramowania w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, jak również zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak: (a) korzystanie z Kont innych Klientów, chyba że inny Klient udostępnił mu w dopuszczalnym zakresie dane ze swojego Konta, (b) bezprawne wejście w posiadanie haseł i loginów innych Klientów.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. złożenia przez Usługodawcę lub Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy i upływu okresu wypowiedzenia, chyba że rozwiązanie Umowy następuje bez wypowiedzenia,
  2. nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia za korzystanie z Usługi w terminie do 14 (czternastu) dni od upływu terminu zapłaty takiego wynagrodzenia i usunięcie przez Usługodawcę Konta Klienta, po uprzednim skierowaniu do Klienta wezwania do zapłaty wynagrodzenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od jego wysłania,
  3. rozwiązania Umowy Licencyjnej, o której mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 10. Usługodawca może:
  1. ograniczyć dostęp do Serwisu w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za korzystanie z Usługi wynosi nie mniej niż 7 (siedem) dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres, lub
  2. usunąć Konto Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta: zasad określonych w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa lub praw osób trzecich– pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania Klienta na adres poczty elektronicznej do zaprzestania takiego naruszenia lub przywrócenia stanu zgodnego z prawem, lub
  3. usunąć Konto Klienta po rozwiązaniu Umowy.
 11. W razie rozwiązania Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron lub wygaśnięcia Umowy przed końcem Okresu Subskrypcji, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi.
 12. Usługodawca nie ujawni i nie wykorzysta zawartości udostępnianej w Usłudze do celów innych niż obsługa, utrzymanie i świadczenie Usługi lub zapewnienie zgodności z przepisami. Usługa będzie obsługiwana wyłącznie w systemach zapewniających przestrzeganie przywołanych poniżej procedur i praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Usługodawca zapewnia, że spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony swoich systemów przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o wszelkich wypadkach, kiedy osoba lub osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych lub o wszelkich wypadkach nieuprawnionego ujawnienia zawartości.
 13. Usługodawca może przeprowadzać planowane czynności serwisowe lub przestoje w terminach określonych przez Usługodawcę. W takich sytuacjach Usługa nie będzie dostępna z tym zastrzeżeniem, że czynności serwisowe lub inne planowane przestoje będą przeprowadzane poza zwyczajowymi godzinami pracy biurowej, czyli poza 9-17 w dni robocze. Usługa może być również niedostępna w całości lub w części w przypadku sytuacji awaryjnych, wymagających przeprowadzenia nieplanowanych prac serwisowych.
 14. Klient uzyska wszelkie wymagane prawem zgody i zezwolenia przed udostępnieniem danych osobowych w Usłudze oraz zadba o ważność takich zgód i zezwoleń w okresie obowiązywania Umowy. Klient nie będzie korzystać z Usługi wraz z danymi osobowymi w sposób naruszający stosowne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Usługodawca usunie wszelkie dane osobowe, a ich odzyskanie nie będzie możliwe. Z tego względu Usługodawca rekomenduje, aby przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, Klient dokonał migracji danych do swojego środowiska lub w inny sposób zabezpieczył dostęp do danych.
 15. O ile Regulamin świadczenia Usług wyraźnie nie stanowi inaczej, Usługa nie jest przeznaczona do przechowywania ani odbierania żadnych danych osobowych wrażliwych (szczególna kategoria danych). Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, jakie Usługodawca może ponieść w wyniku udostępnienia przez Klienta takich informacji w Usłudze, a w szczególności za koszty wynikłe z roszczeń osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez zamieszczenie przez Klienta lub Użytkownika niedozwolonych lub nieprawdziwych treści,
  2. szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego hasła,
  3. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 16. W przypadku przechowywania danych wrażliwych, Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody osób fizycznych lub istnienie innej podstawy umożliwiającej przetwarzanie danych wrażliwych w Serwisie.
 17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych stosownych aktów prawnych.

III. ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie Umowy zawartej z Klientem Usługodawca umożliwia Klientowi, a tym samym Użytkownikom korzystającym z Usług:

 1. korzystanie z Serwisu i Oprogramowania zgodnie z zakresem zamówionych funkcjonalności Usługi, w szczególności na warunkach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
 2. przechowywanie danych Klienta na przestrzeni serwerowej Usługodawcy,
 3. korzystanie z bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną lub instrukcji i poradników umieszczonych pod adresem https://qalcwise.zendesk.com w zakresie dotyczącym korzystania przez Klienta z Serwisu.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta z Usługi wskazane są przez Usługodawcę pod adresem: https://qalcwise.zendesk.com/hc/pl/articles/115000962394-Obs%C5%82ugiwane-przegl%C4%85darki

V. UŻYTKOWNICY

 1. Klient jest uprawniony do udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu i Usług na podstawie odrębnego stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem. W takim przypadku Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem. O ile w niniejszym Regulaminie lub odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą i Klientem w sposób wyraźny nie wskazano odmiennie, w przypadku wskazanym w poprzednich zdaniach Usługodawca nie gwarantuje w jakimkolwiek zakresie, że Usługi będą świadczone zgodnie z warunkami, które Klient określił Użytkownikom.
 2. Usługodawca w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu oświadczeń lub zapewnień składanych przez Klienta Użytkownikom dotyczących Usługodawcy, Serwisu lub Usług, które nie zostały w sposób wyraźny zaakceptowane i potwierdzone przez Usługodawcę.
 3. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przez Użytkowników wszelkich warunków korzystania z Serwisu, w tym warunków określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez Użytkowników tych warunków.
 4. Klient jest zobowiązany:
  1. przekazać Użytkownikom wszelkie informacje wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie praw przysługujących Użytkownikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. zapewnić Usługodawcy możliwość wykonywania uprawnień zastrzeżonych dla Usługodawcy w Regulaminie.
 5. W przypadku, gdy wskutek naruszenia przez Klienta jego obowiązków wskazanych w Regulaminie, związanych z udostępnianiem przez Klienta Użytkownikom funkcjonalności Serwisu lub Usług, Usługodawca poniesie szkodę, Klient zobowiązany jest pokryć tę szkodę w pełnej wysokości, włącznie z uzasadnionymi kosztami ochrony praw poniesionymi przez Usługodawcę.

VI. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy, płatne przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi, określone jest zgodnie z wybranym przez Klienta Cennikiem. Klient w szczególności jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Licencyjnej. Szczegółowe postanowienia dotyczące Opłaty Licencyjnej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika w trybie określonym dla zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. REKLAMACJE

 1. Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Usługodawcy: support@qalcwise.com. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest wskazać: (a) dokładne oznaczenie Klienta, (b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji.
 2. Usługodawca w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie treści zgłoszonej reklamacji. Usługodawca zapewnia, że takie ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Usługodawcy będą miały na celu wyłącznie interes Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji w związku ze świadczeniem Usług objętych Regulaminem, a Klient zrzeka się jakichkolwiek domniemanych gwarancji, w tym wszelkich domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu w odniesieniu do Usług stanowiących przedmiot Regulaminu, chyba że w stosunku do poszczególnych Usług w treści Regulaminu zastrzeżono inaczej.
 5. Strony zrzekają się względem siebie i wykluczają jakąkolwiek wzajemną odpowiedzialność wynikającą z jakiejkolwiek (tymczasowej lub częściowej) awarii, nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub niedostępności Serwisu. Usługodawca oferuje w ramach Serwisu Usługi „w stanie, w jakim są”, i w miarę dostępności, co Klient rozumie i na co wyraża pełną zgodę.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta w każdym Okresie Subskrypcji, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczej reklamacji jak i w ramach wszystkich reklamacji razem – do 10% wynagrodzenia za Usługi zapłaconego przez Klienta na rzecz Usługodawcy w takim Okresie Subskrypcji. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 7. W przypadku bezpłatnego korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do kwoty 100 zł.

VIII. ZMIANA REGULAMINU. USUNIĘCIE KONTA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną przesłane Klientom pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. Jeśli Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu ze skutkiem na koniec Okresu Subskrypcji, wysyłając oświadczenie w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres info@qalcwise.com lub na piśmie na adres qalcwise.com sp. z o.o. w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15). W okresie wypowiedzenia Klient będzie związany postanowieniami Regulaminu sprzed zmiany, z wyłączeniem zmian wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. POUFNOŚĆ

 1. Z chwilą zamieszczenia w Serwisie danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), Klient powierza takie dane Usługodawcy do przetwarzania na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do Klientów, którzy zawarli z Usługodawcą odrębne umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. Usługodawca i Klient są zobowiązani do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacji poufnych drugiej strony, które zostały im udostępnione w związku z Umową. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy. Usługodawca i Klient są zobowiązani do ochrony takich informacji przed niepowołanym dostępem lub utratą oraz ich nieprzekazywania i nieujawniania jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Usługodawca i Klient odpowiadają za działania lub zaniechania osób, którymi się posługują lub którym powierzają wykonanie obowiązków dotyczących Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

X. WARUNKI SERWISOWANIA. OGRANICZENIA PRZESTRZENI DYSKOWEJ

 1. W okresie obowiązywania Umowy Usługodawca zapewnia Klientowi pomoc w zakresie:
  1. rozwiązywania typowych problemów praktycznych związanych z doraźnym użytkowaniem Serwisu,
  2. projektowania i przygotowywania własnych aplikacji biznesowych w Serwisie.
 2. Opis procesu zgłaszania przez Klienta błędów i problemów związanych z doraźnym użytkowaniem Serwisu:
  1. osoba upoważniona ze strony Klienta zgłasza Usługodawcy problem, podając: opis problemu, spodziewane poprawne działanie lub stan oraz, o ile to możliwe, funkcję wywoływaną w chwili wystąpienia problemu, a w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego powtórzenia wraz ze wszystkimi komunikatami,
  2. zgłoszenia błędów i problemów odbywają się poprzez przesłanie emaila na adres support@qalcwise.com
 3. Qalcwise ustala następujące limity przestrzeni dyskowej:
  1. Dla planu Basic – 5 GB;
  2. Dla planu Business – 10 GB;
  3. Dla planu Enterprise – 50 GB.
  W planie Business oraz Enterprise istnieje możliwość dokupienia dodatkowej przestrzeni dyskowej.

XI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KONTA W OKRESIE PRÓBNYM

 1. Klient ma możliwość bezpłatnego przetestowania Serwisu przez okres 30 dni („Okres Próbny”).
 2. Warunkiem skorzystania z Okresu Próbnego jest podanie przez Klienta danych wskazanych w formularzu kontaktowym i akceptacja Regulaminu, co pozwoli na założenie Konta.
 3. W Okresie Próbnym Klient może tworzyć własne rozwiązania przy pomocy dedykowanego narzędzia Designer lub korzystać z gotowego Oprogramowania dostępnego na marketplace.qalcwise.com.
 4. Po upływie Okresu Próbnego, dostęp do Konta zostanie zablokowany, chyba że Klient zdecyduje się na dalsze, odpłatne korzystanie z Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 1 miesiąca od zakończenia Okresu Próbnego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów, Użytkowników lub osób trzecich, chyba że co innego wynika wprost z treści Regulaminu lub indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla Klienta lub Użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Klienta lub Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych Klienta lub Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. W trosce o dobro Klientów i Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych w serwisie internetowym Usługodawcy, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy, bez uszczerbku dla uprawnień Usługodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klienta do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.
 9. Wszelkie oznaczenia handlowe, logotypy, zamieszczone w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), odpowiednich konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1

OGÓLNE WARUNKI LICENCYJNE PLATFORMY QALCWISE


§1. DEFINICJE

 1. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

  Aktualizacja Oprogramowania – zmiana Oprogramowania mająca na celu jego dostosowanie do Aktualizacji Platformy Qalcwise.

  Aktualizacja Platformy Qalcwise – zmiana głównej wersji Platformy Qalcwise mająca na celu naprawę zidentyfikowanych błędów, poprawę funkcjonalności, użyteczności lub wydajności.

  Cennik - dokument określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Platformy Qalcwise i Oprogramowania, zgodnie z wybranym przez Klienta planem opublikowanym na stronie www: https://qalcwise.com/cennik/.

  Dokumentacja - dostarczona przez Qalcwise dokumentacja dotycząca Platformy Qalcwise lub Oprogramowania, zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

  Działalność Konkurencyjna – działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.

  Klient - podmiot, z którym Qalcwise zawarł Umowę Licencyjną.

  Licencja – prawo do korzystania z Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji.

  Okres Subskrypcji - okres, na który Klient uzyskuje dostęp do Oprogramowania i Platformy Qalcwise. O ile Strony nie postanowią inaczej, Okres Subskrypcji ulega automatycznemu odnowieniu (przedłużeniu) na kolejny okres odpowiadający długości poprzedniego Okresu Subskrypcji, jeśli Klient nie zawiadomi Qalcwise najpóźniej na miesiąc przed upływem Okresu Subskrypcji, że rezygnuje z takiego odnowienia (przedłużenia). Jeżeli Klient korzysta z więcej niż jednego Oprogramowania, Okres Subskrypcji będzie ustalany odrębnie dla każdego Oprogramowania.

  Opłata Licencyjna - opłata należna Qalcwise od Klienta z tytułu korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania, określona w Cenniku lub uzgodniona indywidualnie z Klientem.

  Oprogramowanie - aplikacje działające na Platformie Qalcwise, przeznaczone do obsługi określonych procesów biznesowych.

  OWL - Ogólne Warunki Licencyjne Platformy Qalcwise.

  Platforma Qalcwise - platforma w domenie: qalcwise.com, udostępniana przez Qalcwise Klientom w modelu oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS), przeznaczona do budowy Oprogramowania oraz umożliwiająca korzystanie z Oprogramowania.

  Qalcwise - Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302926, NIP 7010115493, REGON 141368883, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.

  Regulamin – regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przyjęty przez Qalcwise.

  Umowa Licencyjna - umowa o korzystanie z Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji.

  Użytkownik - każda osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania, której przypisano unikalne dane identyfikacyjne (login), tworząc profil Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania w zakresie uprawnień nadanych przez Klienta, przy czym zakres uprawnień Użytkownika do korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania nie może być szerszy niż zakres uprawnień Klienta. Użytkownik nie jest stroną Umowy Licencyjnej. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkownika z Platformy Qalcwise i Oprogramowania w sposób zgodny z prawem.

  Waloryzacja - możliwość podwyższenia przez Qalcwise Opłaty Licencyjnej w oparciu o wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszany przez Prezesa GUS, przy czym:
  a. Waloryzacja będzie dokonywana ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku,
  b. podstawą Waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok,
  c. wynagrodzenie w zwaloryzowanej wysokości będzie obowiązywać Strony od kolejnego Okresu Subskrypcji, następującego po dniu Waloryzacji;
  d. Waloryzacja dokonana w powyższy sposób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Licencyjnej;
  e. Qalcwise powiadomi Klienta o Waloryzacji na stronie www, e-mailem lub w inny uzgodniony sposób.

  Zamówienie – podpisany przez Qalcwise i Klienta dokument zamówienia Licencji.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa Licencyjna jest zawierana na podstawie OWL. OWL określają prawa i obowiązki Qalcwise i Klienta.
 2. Umowa Licencyjna pomiędzy Qalcwise i Klientem jest zawierana z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy Qalcwise przez Klienta.
 3. Umowa Licencyjna jest zawierana na czas określony, równy każdorazowo Okresowi Subskrypcji.
 4. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest określenie zasad i warunków korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania przez Klienta.
 5. Umowa Licencyjna uprawnia Klienta do korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania w następującym zakresie:

  a. uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;

  b. udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

  c. włączanie i integrowanie Platformy Qalcwise i Oprogramowania lub ich elementów z innymi programami komputerowymi zgodnie z Cennikiem wyłącznie za pośrednictwem udostępnionego przez Qalcwise API;

  d. korzystanie z wszelkich produktów powstałych w wyniku eksploatacji Platformy Qalcwise lub Oprogramowania, a także ich utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach;

  e. tworzenie kopii zapasowych Oprogramowania na własne potrzeby;

  f. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

  g. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu.

 7. Umowa Licencyjna uprawnia Klienta do korzystania z Dokumentacji i innych elementów niebędących programami komputerowymi, nawet jeśli wchodzą w skład Oprogramowania lub Platformy Qalcwise (np. grafika, multimedia) w następującym zakresie:

  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b. udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 8. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 9. Klient ma prawo udzielania sublicencji do Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji wyłącznie na rzecz Użytkowników i pod warunkiem przestrzegania przez tych Użytkowników warunków Licencji wynikających z OWL.
 10. Klient jest uprawniony do wykonywania praw zależnych do Oprogramowania i Dokumentacji, w tym w szczególności do korzystania i rozporządzania nimi na polach eksploatacji wskazanych w § 2 ust. 5, 6 i 7. Qalcwise udziela Klientowi zgody na zezwalanie na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym § 2 ust. 5, 6 i 7.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY QALCWISE I OPROGRAMOWANIA

 1. Klient ma prawo korzystania z Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji na warunkach określonych w OWL w Okresie Subskrypcji, bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Klient jest uprawniony do udostępniania Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji Użytkownikom. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników, jak za własne działania i zaniechania.
 3. Prawo korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania jest ograniczone do uzgodnionej liczby Użytkowników. Klient ma prawo do zwiększenia liczby Użytkowników w danym Okresie Subskrypcji.
 4. Klient ma obowiązek korzystania z Platformy Qalcwise i Oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Klient nie jest uprawniony do dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Platformy Qalcwise i Oprogramowania.
 6. Klient nie może: wykorzystywać Platformy Qalcwise, Oprogramowania ani Dokumentacji w celu prowadzenia, wspierania, organizowania Działalności Konkurencyjnej ani udostępniać Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji podmiotom prowadzącym Działalność Konkurencyjną.

§4. AKTUALIZACJE

 1. Aktualizacja Platformy Qalcwise będzie dokonywana co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Qalcwise zawiadamia Klienta o terminie Aktualizacji Platformy Qalcwise.
 3. Klient jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie Aktualizacji Platformy Qalcwise oraz dokonać Aktualizacji Oprogramowania.
 4. Aktualizacja Platformy Qalcwise jest uwzględniona w Opłacie Licencyjnej.
 5. Brak Aktualizacji Platformy Qalcwise lub brak Aktualizacji Oprogramowania w danym Okresie Subskrypcji oznacza, że:

  a. Qalcwise nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy Qalcwise lub Oprogramowania;

  b. Qalcwise jest uprawniony do rozwiązania Umowy Licencyjnej bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Subskrypcji.

§5. OPŁATA LICENCYJNA

 1. Opłata Licencyjna jest płatna z góry za cały Okres Subskrypcji.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zwiększenie liczby Użytkowników w trakcie trwania Okresu Subskrypcji, dodatkowa Opłata Licencyjna zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem lub ustaleniami z Klientem, proporcjonalnie do długości pozostałego Okresu Subskrypcji.
 3. Qalcwise jest uprawniony do wystawienia faktury za pierwszy Okres Subskrypcji, a także za zwiększenie liczby Użytkowników począwszy od dnia otrzymania Zamówienia Klienta. Qalcwise jest uprawniony do wystawienia faktury za kolejne Okresy Subskrypcji nie wcześniej, niż po upływie terminu na złożenie przez Klienta rezygnacji z odnowienia (przedłużenia) Okresu Subskrypcji.
 4. Do Opłaty Licencyjnej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 5. Termin płatności Opłaty Licencyjnej wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Qalcwise kwotą Opłaty Licencyjnej.
 6. Opłata Licencyjna obejmuje całość wynagrodzenia należnego Qalcwise z tytułu udzielenia Licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w  § 2 OWL oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 2 OWL.
 7. Opłata Licencyjna będzie podlegać Waloryzacji.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Platforma Qalcwise i Oprogramowanie są udostępniane w wersji „as is”, co oznacza, że Qalcwise nie gwarantuje, że Platforma Qalcwise i Oprogramowanie jest pozbawione jakichkolwiek błędów i będzie działać bezusterkowo i nieprzerwanie.
 2. Odpowiedzialność Qalcwise z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości jest wyłączona.
 3. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Platformy Qalcwise i Oprogramowania dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta ani za uzyskanie korzyści z tego tytułu.
 4. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: niewłaściwym lub niezgodnym z Licencją korzystaniem z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania, korzystaniem z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania przez osoby nieposiadające umiejętności lub wiedzy dotyczącej korzystania z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania, a także wynikające z ingerencji, modyfikacji lub zmian w Oprogramowaniu dokonanych przez Klienta.
 5. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub brak możliwości korzystania z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania spowodowane siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Qalcwise, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający Klientowi korzystanie z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania.
 6. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Platformy Qalcwise lub Oprogramowania wynikający z przyczyn niezależnych od Qalcwise, w szczególności takich jak wada teletransmisyjna, techniczna, awaria urządzeń Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych wprowadzanych do Oprogramowania i Platformy Qalcwise. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych i niemożność ich odtworzenia.
 8. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych przez Klienta lub Użytkowników.
 9. Qalcwise nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie czy wynikowe.
 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Qalcwise w stosunku do Klienta wynikająca z Umowy Licencyjnej lub z nią związana, niezależnie od podstawy takiej odpowiedzialności jest w każdym Okresie Subskrypcji ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 10% Opłaty Licencyjnej zapłaconej przez Klienta w takim Okresie Subskrypcji.

§7. ROZWIĄZANIE UMOWY LICENCYJNEJ

 1. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy Licencyjnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Subskrypcji.
 2. Qalcwise jest uprawniony do rozwiązania Umowy Licencyjnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Subskrypcji.
 3. Oświadczenia woli związane z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy Licencyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Licencyjnej, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Platformy Qalcwise, Oprogramowania i Dokumentacji i usunięcia wszystkich posiadanych kopii i egzemplarzy.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy Licencyjnej przed końcem Okresu Subskrypcji, Opłata Licencyjna nie podlega zwrotowi.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie spory związane z OWL będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.
 2. Jeśli jedno lub więcej postanowień OWL okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWL zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Qalcwise jest uprawniony do zmiany OWL w każdym czasie bez konieczności zawierania aneksu do Umowy Licencyjnej. Qalcwise poinformuje Klienta o planowanej zmianie OWL co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę, powinien poinformować Qalcwise o braku zgody na zmianę OWL w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie OWL, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Licencyjnej, zgodnie z § 7 ust. 1 OWL. W okresie wypowiedzenia do Umowy Licencyjnej będą miały zastosowanie OWL sprzed zmiany. Postanowienia § 7 ust. 3 OWL stosuje się odpowiednio.

Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez Qalcwise danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) za pomocą serwisu na domenie: qalcwise.com (w zakresie dotyczącym stron klienckich dostępnych pod adresem: https://nazwaKlienta.qalcwise.com) („Serwis”) i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Qalcwise a Klientem („Umowa”). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, Polityka Prywatności ma znaczenie rozstrzygające nad Regulaminem. Qalcwise przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 1. Administrator.
  Administratorem Danych Osobowych Klienta („DOK”) jest Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15), KRS 0000302926, NIP 7010115493, kapitał zakładowy 50.000,00 zł („Administrator”).
 2. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora oraz cel przetwarzania.
  1. Qalcwise administruje i przetwarza DOK w różnym zakresie w zależności od celu, dla realizacji którego wymagane jest ich przetwarzanie, a także od zakresu świadczonych Klientowi usług oraz wyrażonych przez Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  2. W przypadku przetwarzania DOK dla celów zawarcia i realizacji Umowy oraz prowadzenia konta Klienta, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, adres, email, numer telefonu, NIP, dane Klienta związane z płatnościami, adres IP, dane zbierane w oparciu o pliki cookies, a także dane osobowe członków personelu Klienta („Użytkowników”): imię i nazwisko, login. Dane Użytkowników mogą być otrzymywane przez Administratora bezpośrednio od Użytkowników lub przekazywane Administratorowi przez Klienta. Przetwarzanie DOK jest niezbędne w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także ochrony interesów i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie DOK jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy).
  3. Administrator przetwarza DOK Klienta w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację.
  4. Administrator przetwarza DOK Klienta (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres, numer NIP) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem z Serwisu. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność podjęcia działań przez Administratora.
 3. Okres przetwarzania danych.
  1. Qalcwise przetwarza dane Klienta przez cały okres świadczenia Usług, a także po tym okresie, jeśli wynika to z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  2. W przypadku, gdy obowiązek przetwarzania DOK wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), DOK przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez czas trwania Umowy, lecz nie krócej niż przez okres ważności konta, chyba że strony w zawartej Umowie postanowiły inaczej. Po wygaśnięciu konta Administrator może jednak przetwarzać DOK w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np.: obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionym interesem Administratora (np.: zabezpieczenie roszczeń).
  4. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – DOK przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
  5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania DOK jest uzasadniony interes Administratora – DOK przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Klienta skutecznego sprzeciwu. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw w stosunku do przetwarzania jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania DOK wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcy Danych.
  1. Administrator może przekazać DOK podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom i dostawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  2. DOK mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  3. W sytuacji przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawierających Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej lub innych instrumentów prawnych zgodnych z RODO.
  4. Qalcwise przekazując DOK podmiotom określonym w ust. 2 zobowiązuje je do zachowania środków bezpieczeństwa na poziomie określonym w RODO.
  5. Klient może uzyskać kopie przekazywanych danych kierując odpowiedni wniosek na adres: support@qalcwise.com.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą.
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw, w tym:

   a. uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór zawierający jej dane osobowe istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

   b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

   c. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w danym zbiorze dane, jak również podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

   d. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

   e. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnianie,

   f. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

   g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,

   h. żądania przenoszenia danych.

  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane czynności przetwarzania danych osobowych.
 6. Pliki cookie.
  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Serwis może wykorzystywać niewielkie pliki tekstowe, tzw. pliki cookie umieszczane na komputerze Klienta (Użytkownika). W Serwisie wykorzystywane są jedynie pliki cookie niezbędne do jego funkcjonowania, pochodzące od Administratora. Klient ma możliwość zablokowania zbierania wyżej wskazanych informacji poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność lub jakość działania niektórych funkcjonalności serwisów internetowych. W szczególności, niektóre funkcjonalności mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Jeżeli mimo powyższego Klient chce wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Ustawienia przeglądarki umożliwiają również skasowanie wszystkich lub wskazanych przez Klientów plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich wyłączania. Pliki cookie będą przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas korzystania z Serwisu.
  Cele w jakich wykorzystywane są cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

   a. konfiguracji Serwisu:

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • ułatwienia przeglądania Serwisu przy kolejnych wizytach;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.: w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

   b. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie:

   • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

   c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu.

 7. Profilowanie danych.
  DOK w Serwisie nie podlegają profilowaniu.
 8. Bezpieczeństwo
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony DOK w czasie korzystania z usług, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
  3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
  4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z usług.
 9. Pozostałe postanowienia.
  1. Administrator wdraża i utrzymuje wszelkie rozsądne środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka i zakresu odpowiedzialności Qalcwise. Qalcwise zastrzega sobie prawo do modyfikowania środków technicznych, organizacyjnych i prawnych w sposób, który nie ogranicza funkcjonalności i bezpieczeństwa Usług.
  2. Administrator wymaga od wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania DOK, aby zobowiązały się do zachowania poufności i przetwarzania danych wyłącznie w celach w jakich zostały zgromadzone, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

Załącznik nr 3

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH


UMOWA

powierzenia danych osobowych do przetwarzania

§ 1 Definicje

 1. Umowa – niniejsza umowa powierzenia regulująca zasady powierzenia przez Klienta danych osobowych do przetwarzania przez Qalcwise.com sp. z o.o.,
 2. Umowa Główna – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Klienta i Procesora,
 3. Administrator Danych  – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 4. Klient – podmiot korzystający z usług serwisu: www.qalcwise.com, przetwarzający za pomocą serwisu dane osobowe, których jest Administratorem,
 5. Procesor – Qalcwise.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15), KRS 0000302926, NIP 7010115493, REGON 141368883, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej Umowy,
 6. Serwis – serwis działający w ramach domeny www.qalcwise.com,
 7. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
 8. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
 9. UODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 11. Podprocesor – podmiot, któremu Procesor powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych, jako konsekwencję realizowania swojej umowy powierzenia z Klientem,
 12. Organ nadzorczy – organ władzy publicznej sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony danych uprawniony do kontrolowania i nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 2 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Klienta przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą przez strony Umową Główną.
 2. Celem przetwarzania danych jest prawidłowa realizacja usług świadczonych na podstawie Umowy Głównej, w szczególności w zakresie zapewnienia przestrzeni do zamieszczenia danych w Serwisie, administrowania systemem Serwisu oraz wdrażania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych lokowanych przez Klienta w Serwisie.
 3. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe zamieszczone w Serwisie przez Klienta. Kategorie czynności przetwarzania zostaną ujęte w rejestrze kategorii czynności przetwarzania prowadzonym przez Procesora.
 4. Klient ma obowiązek powiadomić Procesora o zamiarze powierzenia mu danych wrażliwych. Strony ustalą możliwość umieszczenia przez Klienta w Serwisie danych wrażliwych.

§ 3 Zobowiązania Procesora

 1. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także pisemnymi instrukcjami Klienta. Zakres instrukcji Klienta dotyczących przetwarzania danych osobowych zamieszczanych w Serwisie przez Klienta został określony w niniejszej Umowie oraz Regulaminie.
 2. Procesor zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki prawne, techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne przetwarzanie powierzonych danych, zgodnie z warunkami określonymi przez RODO, w szczególności art. 28 i 32.
 3. Procesor zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w ust. 2 powyżej i ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych w stopniu odpowiadającym występującemu ryzyku naruszenia.
 4. Procesor zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Procesora.
 5. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 6. Procesor zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 7. W zakresie dozwolonym przez prawo Procesor będzie informować Klienta o żądaniach i wnioskach otrzymywanych od osób, których dane dotyczą, korzystających ze swoich praw (np. do poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania danych), które zostały skierowane bezpośrednio do Procesora i odnoszą się do danych osobowych powierzonych Procesorowi do przetwarzania przez Klienta. Za udzielanie odpowiedzi na wnioski otrzymane od osób, których dane dotyczą, odpowiada Klient. Procesor w uzasadnionym zakresie udzieli wsparcia Klientowi w realizacji jego obowiązków jako Administratora Danych zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy.
 8. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Procesor usunie powierzone dane osobowe, znajdujące się w posiadaniu Procesora, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Procesor jest uprawniony do zachowania kopii danych w zakresie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora Danych

 1. Klient oświadcza, że:

  a. wszystkie dane wprowadzane przez niego do Serwisu zostały zebrane w sposób legalny za zgodą albo wiedzą osób, których dane dotyczą w celach, dla których następuje przetwarzanie danych, a podstawa przetwarzania danych zachowuje aktualność przez cały okres trwania Umowy,

  b. jest wyłącznym Administratorem Danych osobowych powierzonych Procesorowi do przetwarzania,

  c. w przypadku, gdy Klient jest podmiotem przetwarzającym - uzyskał instrukcję lub autoryzację odpowiedniego Administratora lub Administratorów dotyczącą udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Procesora w sposób określony w niniejszej Umowie,

  d. w przypadku gdy istnieją inni Administratorzy, Klient poinformuje o nich Procesora przed udostępnieniem ich danych osobowych.

§ 5 Audyt

 1. Procesor udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. Weryfikacja może zostać przeprowadzona w imieniu Klienta będącego Administratorem Danych przez (zewnętrznego) niezależnego audytora. Niezależny audytor nie może być podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną względem Procesora. Procesor ma prawo odmówić dostępu, w szczególności do pomieszczeń, danych i informacji upoważnionemu audytorowi, będącemu podmiotem prowadzącym taką działalność konkurencyjną. Klient zapewni przestrzeganie przez niezależnego audytora postanowień dotyczących poufności, w szczególności zobowiązania do zachowania w poufności informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora. Klient odpowiada za działania lub zaniechania audytora na zasadzie ryzyka i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu Cywilnego. Okresowa weryfikacja będzie ograniczona do udzielenia przez Procesora odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta (maksymalnie raz w roku) dotyczące działań Procesora, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz w razie potrzeby, umożliwienia Klientowi rozmowy z pracownikiem Procesora.
 2. Procesor może zlecić niezależnemu audytorowi przeprowadzenie audytu w zakresie środków bezpieczeństwa danych wdrożonych przez Procesora. Na pisemną prośbę Klienta, Procesor dostarczy najnowsze raporty z wykonanych audytów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku audytu, Procesor wdroży działania naprawcze zalecane przez audytora.
 3. Biorąc pod uwagę charakter działalności Procesora oraz zobowiązania Procesora do zachowania poufności wobec innych kontrahentów, Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Procesor nie zezwoli Klientowi ani audytorowi upoważnionemu przez Klienta na dostęp do swoich systemów informatycznych i / lub infrastruktury IT.

§ 6 Poufność

 1. Procesor, jego Podprocesorzy i inne osoby działające z upoważnienia Procesora, które mają dostęp do danych osobowych, podlegają obowiązkowi zachowania poufności i zachowują tajemnicę zawodową w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.
 2. Administrator jest objęty obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do wszelkiej dokumentacji i informacji otrzymanych od Procesora, związanych z wdrożonymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa Procesora i jego Podprocesorów, a także innych informacji, które Procesor chce zachować w tajemnicy.
 3. Obowiązek zachowania poufności ma również zastosowanie po rozwiązaniu Umowy.

§ 7 Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprocesora)

 1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym (Podprocesorom) w zakresie realizacji całości lub części czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 2 Umowy (zgoda ogólna), w szczególności Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Procesora danych osobowych do przetwarzania następującym podmiotom: Microsoft Ireland Operations Limited i jego podprocesorom (w zakresie platformy Microsoft Azure) oraz Twilio Ireland Limited i jego podprocesorom (w zakresie korespondencji email w ramach Serwisu)  (zgoda szczegółowa). Informacje na temat podprocesorów zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Procesor powiadomi Klienta o zmianach w tym zakresie poprzez zmianę Załącznika nr 1. Zmiana Załącznika nr 1 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie skuteczna po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie. Postanowienia § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Procesor prześle zawiadomienie na adres e-mail Administratora lub w inny uzgodniony sposób.
 2. W przypadku zgody ogólnej, Procesor powiadomi Klienta o planowanej zmianie Podprocesorów. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta powiadomienia o planowanej zmianie, Klient może zgłosić sprzeciw wobec nowego Podprocesora, jeśli w ocenie Klienta powierzenie danych Podprocesorowi do przetwarzania mogłoby wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Sprzeciw taki powinien mieć formę pisemną. Jeśli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wymaganym terminie, Procesor uprawniony będzie do powierzenia przetwarzania powierzonych mu przez Klienta danych osobowych Podprocesorowi. Przed dokonaniem zlecenia Procesor zobowiąże zatwierdzonego Podprocesora do złożenia zobowiązania do ochrony danych powierzonych na mocy niniejszej Umowy co najmniej na poziomie wynikającym z RODO.
 3. Jeśli Procesor z uzasadnionych przyczyn nie może przychylić się do prawidłowo wniesionego sprzeciwu Klienta wobec nowego Podprocesora, Procesor niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. Wówczas zarówno Klient jak i Procesor uprawnieni są do rozwiązania Umowy Głównej.

§ 8 Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. W związku z charakterem prowadzonej działalności Procesor uprawniony jest do przekazywania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Przekazywanie danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania Umowy Głównej.
 2. W przypadku przekazywania danych na rzecz podmiotów określonych w ust. 1, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Procesora umowy obejmującej standardowe klauzule umowne UE lub innego instrumentu prawnego, zgodnego z RODO.
 3. W przypadku przekazania danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Procesor zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych Klienta. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych Procesor dokona weryfikacji kontrahenta, któremu przekaże dane Klienta oraz dokona oceny, czy państwo, do którego trafią dane osobowe, pozwala na egzekwowanie praw w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.

§ 9 Odpowiedzialność i kary

 1. W relacjach między Stronami za zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z prawem odpowiada Klient. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za określenie, jakie przepisy prawne mają zastosowanie do firmy Klienta, ani też za zapewnienie, by świadczenie Usług przez Procesora było zgodne z przepisami obowiązującymi Klienta. Klient nie będzie korzystać z Usług w powiązaniu z danymi osobowymi, jeśli stosowane przez Procesora zasady przetwarzania danych zgodnie z RODO, naruszyłoby obowiązujące Klienta przepisy o ochronie danych.
 2. Jeśli osoba, której dane zostały powierzone Procesorowi przez Klienta do przetwarzania, wniesie bezpośrednio przeciwko Procesorowi roszczenie z tytułu naruszenia swoich praw, Klient zobowiązuje się niezwłocznie: przystąpić do sporu oraz zwrócić Procesorowi wszelkie poniesione koszty, opłaty, odszkodowania lub inne wydatki poniesione przez Procesora w związku ze skierowaniem takiego roszczenia, o ile Procesor powiadomi o tym fakcie Klienta oraz umożliwi mu współpracę z Procesorem w zakresie obrony przed roszczeniem osoby, której dane dotyczą i podczas jego rozstrzygania.
 3. Procesor przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany kontroli zgodności przetwarzania danych przez Organ nadzorczy sprawujący kontrolę zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Procesora o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych Procesorowi.

§ 10 Obowiązywanie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

§ 11 Usługi wsparcia

 1. W miarę możliwości Procesor udostępni Klientowi środki techniczne i organizacyjne, aby pomóc mu w realizacji zobowiązań dotyczących zapewnienia zgodności przetwarzania z prawami osób, których dane dotyczą, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, powiadamiania o naruszeniu ochrony Danych Osobowych i ocenie skutków w zakresie ochrony danych, z uwzględnieniem informacji dostępnych Procesorowi.
 2. Klient złoży pisemny wniosek w celu uzyskania wsparcia, o którym mowa w niniejszej Umowie. Z tytułu udzielenia wsparcia Procesor naliczy Klientowi opłatę w uzasadnionej wysokości. Szczegóły tej opłaty zostaną przedstawione w wycenie i uzgodnione na piśmie przez obie Strony.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy w związku z realizacją Umowy lub podejmowanymi czynnościami przetwarzania danych, podmiotom zewnętrznym w stosunku do Klienta przysługiwać będą określone uprawnienia wobec Procesora, uprawnienia te będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem Klienta. Klient zobowiązuje się do realizacji wszelkich takich praw w imieniu określonych powyżej podmiotów zewnętrznych oraz do uzyskania od nich wszelkich niezbędnych zezwoleń. Jeśli Procesor przekaże odpowiednie informacje lub powiadomienie Klientowi, zostanie zwolniony z obowiązku ich przekazania innemu administratorowi. Na podobnej zasadzie Procesor będzie pełnić funkcję osoby kontaktowej dla Klienta w sprawach związanych z obowiązkami Procesora.
 2. Jeżeli Klient jest procesorem, a Procesor podprocesorem, postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio do danych stanowiących przedmiot podpowierzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Procesor wskazuje następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z Umową:
  Procesor: Koordynator Ochrony Danych Osobowych: rodo@qalcwise.com, tel. +48 538 500 119 .

Załącznik nr 4

Postanowienia szczegółowe dotyczące podprocesorów i dalszego przetwarzania danych


Firma podprocesora Dalsze powierzenie przez podprocesora Transfer poza EOG w razie dalszego powierzenia przez podprocesora Szczegóły
Microsoft Ireland Operations Limited Tak Tak https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA
Twilio Ireland Limited Tak Tak https://www.twilio.com/en-us/legal/data-protection-addendumAktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 8 lutego 2024 r.